Общи условияЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. PrintOnMe е интернет магазин, собственост на МАРЖЕК ЕООД, рег. под ф.д.7245/2007, Софийски градски съд, адрес на регистрация – София, ул. „Уста Генчо” бл. 37А, вх. Б, адрес за кореспонденция – София 1309, ул. „Царибродска” 90-92, БУЛСТАТ 175290013, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя стоки и услуги на всеки посредством Интернет магазина PrintOnMe и наричан по-долу КЛИЕНТ. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „КУПИ”., КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на PrintOnMe , съхранение на IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на PrintOnMe не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа са описани по модел, размер и цвят в  съответния раздел на Интернет магазина PrintOnMe. Стойността им включва стойността на артикула и стойността за отпечатването на щампа върху тях, както и начислен ДДС.

4а. Комбинацията артикул със щампа е по проект на КЛИЕНТА, който се изработва с помощта на предоставения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „Редактор на уникални продукти”. Щампата може да бъде избрана от каталога щампи предоставени на PrintOnMe от клиенти или дизайнери или изпратена снимка, картинка или текст от КЛИЕНТА.

5. След кликане на бутона "купи", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната пазарска количка. Това действие има правно обвързваща сила. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се свързва с КЛИЕНТА за потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложеното му в срок до 7 работни дни след сключване на настоящия договор.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

8. Цената за готовия продукт се калкулира автоматично чрез зададен алгоритъм, предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Окончателната стойност на поръчката се предоставя на КЛИЕНТА след окончателно попълване на поръчката и включва ДДС.

9. Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:

- Наложен платеж – на куриера, при доставка на поръчката. Стойността на куриерската услуга е за сметка на КЛИЕНТА.

- Предварително заплащане на стойността на поръчката по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;.

- Чрез системата ЕPay, в случай, че сте регистирани за този вид разплащане.

10. Доставката се извършва от куриерска фирма. След предаване на стоката на куриер, риска от загубване или повреждане се поема изцяло от КЛИЕНТА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик или при посочен сгрешен /неверен адрес в заявката.

11. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
11а. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за лошо качество, ако това се дължи на лошото качество на изпратените от КЛИЕНТА снимка, картинка или илюстрация, или за неестетично избрани от КЛИЕНТА комбинации артикул/щампа.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

10. КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да създаде свой уникален продукт като ползва предоставения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „Редактор за уникални продукти”, а след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина PrintOnMe .

11. В случай, че КЛИЕНТЪТ предостави изображение, продукт на авторско право, последствията са изцяло за негова сметка.

11. КЛИЕНТЪТ  има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си плюс транспортните разходи според обявеният начин на страницата PrintOnMe.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от PrintOnMe услуги;
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши срещу възнаграждение изработка и доставка на поръчаните от КЛИЕНТА артикули по реда и условията на настоящия договор.

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да калкулира крайната цена на продукта по зададен от него алгоритъм, предоставен в интернет магазина PrintOnMe.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на PrintOnMe.  
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва данните, предоставени му от КЛИЕНТА при регистрация в Интернет магазин PrintOnMe  единствено и само за изпълнение на направената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е регистриран като потребител на лични данни.

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  си запазва правото да променя Общите условия, артикулите и цените без предварително уведомление. При настъпване на промени КЛИЕНТИТЕ ще бъдат информирани на  страница на Интернет магазина PrintOnMe . Промените са валидни от датата на побликулането им.


28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно българското законодателство.
Интернет страници от 123.bg